Bơm chân không cánh gạt quay

vane type vacuum pump, mechanical vacuum pump, rotary vacuum pump.